เมื่อวันที่
10 ก.พ. 2024

ป้ายกำกับ

คณะครุศาสตร์ มรภ.ยะลา อบรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านครูนักพัฒนา


   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านครูนักพัฒนา

   วันนี้ (10 ก.พ.67) ที่ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ ดร.สุรเดช สุวรรณชาตรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กิจการสภาและกฎหมาย ได้รับมอบหมายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ภายใต้กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านครูนักพัฒนา โดยได้รับเกียรติจาก นายอานนท์ ตั้งกิตติทรัพย์ (ครูรัก) และคณะ วิทยากรอบรม มี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย , สาขาวิชาการประถมศึกษา , สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา , สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา และสาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฮูซีน ฮาซาณัณท์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มรภ.ยะลา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมรับมือกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ทักษะหรือความสามารถ และคุณลักษณะอื่นได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสร้างสรรค์ รวมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้ในการเรียนรู้ทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในพัฒนานวัตกรรม ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาสมัยใหม่ที่อาจเกิดขึ้น และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งมีทักษะชีวิตที่มีความยืดหยุ่น และความพร้อมสำหรับความท้าทายในอนาคต 

************

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์

ย้อนกลับ