เมื่อวันที่
8 มิ.ย. 2024

ป้ายกำกับ

คณะครุศาสตร์ มรย. จัดค่ายเตรียมความพร้อมก่อนเรียนครู (เสมา)


     คณะครุศาสตร์ มรย. จัดค่ายเตรียมความพร้อมก่อนเรียนครู (เสมา) นักศึกษาสายครุศาสตร (Extra Time) โดยใช้หอพักเป็นฐาน

      วันนี้ (8 มิ.ย. 67) เวลา 09.30 น. ที่ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม ค่ายเตรียมความพร้อมก่อนเรียนครู (เสมา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมก่อนเรียนครู สำหรับนักศึกษาสายครุศาสตรบัณฑิต ระดับชั้นปีที่ 1 จำนวน 502 คน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสายครุศาสตรบัณฑิตนอกเวลาเรียน (Extra Time) โดยใช้หอพักเป็นฐาน

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฮูซีน ฮาซาณัณท์ รองคณคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ กล่าวว่า ค่ายเตรียมความพร้อมก่อนเรียนครู เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมีแนวคิดหลัก คือ การส่งเสริมให้นักศึกษาสายครุศาสตรบัณฑิต ได้เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันนอกชั้นเรียนผ่านกระบวนการค่าย อีกทั้งเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาต่าง ๆ การดำรงชีวิต การทำงานเป็นทีม การใช้ชีวิตที่ต้องเผชิญกับการแก้ไขปัญหาในรอบตัวเอง การคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ ตลอดจนสร้างเสริมทักษะด้านภาวะผู้นำสู่การเป็นพลเมืองที่ดี 

ย้อนกลับ