เมื่อวันที่
30 พ.ค. 2023

ป้ายกำกับ

​คณะครุศาสตร์ มรย. เปิดเวทีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ


คณะครุศาสตร์ มรย. เปิดเวทีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ หนุนนักวิจัยในและต่างประเทศ ด้าน “อิสลามศึกษาและการศึกษาเพื่อการพัฒนาในโลกยุคใหม่: โอกาสและความท้าทาย”

   วันนี้ (30 พ.ค.66)   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดเวทีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านอิสลามศึกษาและด้านการศึกษา ครั้งที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายใต้หัวข้อ“อิสลามศึกษาและการศึกษาเพื่อการพัฒนาในโลกยุคใหม่: โอกาสและความท้าทาย”เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจ ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ อันเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัยและวิชาการ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ที่จะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลงานทางวิชาการไปสู่ชุมชน อีกทั้งกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิชาการที่เข้มแข็ง ยั่งยืน และตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงานเวทีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติฯา พร้อมการบรรยายพิเศษ เรื่อง "อิสลามศึกษาและการศึกษาเพื่อการพัฒนาในโลกยุคใหม่ โดยศ.ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต ณ  ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต คณะครุศาสตร์ กล่าวว่า เวทีครั้งนี้ถือเป็นพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เชิงวิชาการ ความเชี่ยวชาญความชำนาญการระหว่างนักวิจัย นักวิชาการและผู้สนใจ ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาได้อย่างสัมฤทธิ์ผล นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ได้ถ่ายทอดและเผยแพร่สู่สาธารณชน สามารถนำความรู้และเทคโนโลยีไปพัฒนาอาชีพให้เกิดประโยชน์อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอันยั่งยืนต่อไป ซึ่งมีบทความที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อนำเสนอ จำนวนทั้งสิ้น 38 บทความ ดังนี้การนำเสนอบทความระดับชาติ จำนวน 20 บทความ เป็นการนำเสนอโดยผู้เข้าร่วมจากประเทศไทย และการนำเสนอบทความระดับนานาชาติ จำนวน 18 บทความ โดยมี คณาจารย์ นักศึกษา และผู้เข้าร่วมนำเสนอจาก ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศโมร๊อกโก ประเทศซาอุดีอาระเบีย ประเทศอียิปต์ และประเทศคูเวต เข้าร่วมในครั้งนี้

ย้อนกลับ