เมื่อวันที่
19 พ.ย. 2021

ป้ายกำกับ

​คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ราชภัฏยะลา ประชุมกลั่นกรองกฎหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 5/2564


คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ราชภัฏยะลา ประชุมกลั่นกรองกฎหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 5/2564

วันนี้ (19 พ.ย. 64) เวลา 09.00 น. คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย นายจรินทร์ ตันชัชวาล เป็นประธานประชุมกลั่นกรองกฎหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 5/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Google Meet เพื่อพิจารณาร่างระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ... และร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง คัดเลือกนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ด้วยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยพิจารณากลั่นกรองหลักการ เหตุผล วัตถุประสงค์ รวมถึงอื่นใดตามหลักการร่างกฎหมาย เพื่อบรรจุเป็นวาระเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นร่างที่พิจารณาเข้าร่วมชี้แจง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี เป็นเกียรติเข้ามาให้กำลังใจและขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านในการดำเนินการประชุมพิจารณาร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัยตลอดมา

ย้อนกลับ