เมื่อวันที่
23 พ.ย. 2022

ป้ายกำกับ

​คณะวิทยาการจัดการ มรย. จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก


คณะวิทยาการจัดการ มรย. จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก

วันนี้ (23 พ.ย. 65) เวลา 09.00 น. ที่ ห้องมังกีส ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชนัตถ์ พูนเดช รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บรรยายในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้ได้รับการเพิ่มพูนความรู้สำหรับการจัดการเรียนการสอน แบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ เน้นการสร้างบัณฑิตสู่มืออาชีพให้กับอาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการ โดยมีจำนวนสาขาวิชาที่เข้าร่วม 11 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาการจัดการ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล บัญชีบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการธุรกิจเกษตร การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม การเงินและการลงทุน และนิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร ซึ่งเป็นคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจรรมในครั้งนี้ จำนวน 68 คน

ย้อนกลับ