เมื่อวันที่
9 มิ.ย. 2021

ป้ายกำกับ

ครุศาสตร์ มรย.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเป็นติวเตอร์


ครุศาสตร์ มรย.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเป็นติวเตอร์

วันนี้ (09 พ.ค. 64) เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเป็นติวเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบรับใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยมีวาระนำเสนอเพื่อพิจารณา เรื่องพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเป็นติวเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบรับใบประกอบวิชาชีพครู และวาระอื่นๆ

ย้อนกลับ