กองบริการการศึกษา ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2566


กองบริการการศึกษา ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2566

วันนี้ (29 พ.ค.66) กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำหรับการประชุมวันนี้ มีวาระเสนอที่ประชุมทราบเรื่องจำนวนและสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปัจจุบัน และวาระที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการขออนุมัติสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 9 ราย

ย้อนกลับ