เมื่อวันที่
23 ก.ย. 2022

ป้ายกำกับ

​กองบริการการศึกษา ราชภัฏยะลา ประชุมหารือการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566


กองบริการการศึกษา ราชภัฏยะลา ประชุมหารือการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566กลุ่มราชภัฏเขตภาคใต้

วันนี้ (23 กันยายน 2565) ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดการประชุมหารือการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดประชุม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และบุคลากรกองบริการการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานสรรหานักศึกษา เข้าร่วมประชุม

วัตถุประสงค์ในครั้งนี้เพื่อหารือแนวทางการรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ของกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อีกทั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยในกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ โดยในปีการศึกษา 2566 สมาชิกกลุ่มภาคมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ไม่ได้เข้าร่วมคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และเข้าร่วม จำนวน 1 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ภาพ/ข่าว : กองบริการศึกษา

ย้อนกลับ