เมื่อวันที่
22 พ.ย. 2022

ป้ายกำกับ

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หารือการจัดทำคำของบประมาณ ปี 2567


วันนี้(22 พ.ย. 65) เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยนางสาวทวีวรรณ ทองนวล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากร กองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร่วมกับสำนักงบประมาณ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อหารือและขอคำแนะนำการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิต การลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำทางสังคม การสร้างประชาชนในท้องถิ่นชายแดนใต้ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการสร้างศักยภาพความเชี่ยวชาญที่สะท้อนอัตลักษณ์ใน 3 ด้าน คือ ด้านการผลิตและพัฒนาครู ด้านอุตสาหกรรมเกษตรทันสมัยและอาหารพื้นถิ่นเชิงสร้างสรรค์ (Smart Agriculture and Local Creative Food Industry) และด้านอุตสาหกรรมบริการและสุขภาพ (Hospitality and Health Care) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในด้านต่างๆ ดังนี้ 1.การยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะด้านการผลิตครู โดยมุ่งพัฒนาศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แหล่งศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ สู่ต้นแบบนวัตกรรมด้านการศึกษา ด้านภาษา และวิทยาศาสตร์ 2.การดำเนินโครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์ (Flagship Project) 3.การพัฒนาศักยภาพครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ4.มุ่งพลิกโฉมการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรเชิงนวัตกรรม

ย้อนกลับ