เมื่อวันที่
8 มิ.ย. 2023

ป้ายกำกับ

​กองพัฒนานักศึกษา มรย. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2566


กองพัฒนานักศึกษา มรย. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2566 สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้ชีวิตรั้วมหาวิทยาลัย และการปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

   วันนี้ (8 มิ.ย.66) เวลา 08.40 น. กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อสร้างความเข้าใจ ปลูกฝังให้นักศึกษาได้รับทราบกับกฎระเบียบวินัย เข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอน การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย การปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข และตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในบทบาทหน้าที่ของการเป็นนักศึกษาที่ดี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา เกื้อเกตุ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงาน โดยมี ผู้บริหาร บุคลากรทุกภาคส่วน และกองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

   การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ดำเนินการในระหว่างวันที่ 8-9 และ 12 มิถุนายน 2566 โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 วันที่ 8 มิถุนายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร รุ่นที่ 2 วันที่ 9 มิถุนายน 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ รุ่นที่ 3 วันที่ 12 มิถุนายน 2566 คณะวิทยาการจัดการ รวมนักศึกษาทั้ง 3 รุ่นเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,929 คน

   นายแวฮาซัน สาและ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า ตั้งใจเลือกเรียนที่นี่เพราะเชื่อมั่นในศักยภาพของมหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งมีรุ่นพี่ให้คำแนะนำ และหลายคนก็ประสบความสำเร็จจบจากที่นี่ ที่สำคัญใกล้บ้าน ซึ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย รวมถึงสภาพแวดล้อมมีความทันสมัยมาก

*******************

ข่าว/ภาพ งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์

#มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้

#เป็นเลิศในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสู่สากล

#มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

#PRYRU

ย้อนกลับ