เมื่อวันที่
26 ก.ย. 2022

ป้ายกำกับ

กองพัฒนานักศึกษา มรย. ร่วมประชุมสร้างองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่


กองพัฒนานักศึกษา มรย. ร่วมประชุมถอดบทเรียนการสร้างองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่

วันนี้ (26 กันยายน 2565) นางสาวการีมะห์ มูซอ นักสุขศึกษา พร้อมด้วย นายอานัส เบ็ญฮาวัน (นักวิชาการศึกษา) กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนการสร้างองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปลอดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาวะ ณ ห้องพัชรกิติยาภา อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

สำหรับวัตถุประสงค์การจัดประชุมครั้งนี้เพื่อร่วมกันถอดบทเรียนการดำเนินงานสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ใน 4 ประเด็นหลัก เพื่อพัฒนาเชิงนโยบาย/ผู้บริหารให้สนับสนุนการขับเคลื่อนสถาบันการศึกษาปลอดบุหรี่ การดำเนินงานบริการช่วยเลิกสูบผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานศึกษา อีกทั้งการป้องกันนักสูบหน้าใหม่และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา และการใช้ผลงานวิจัยเพื่อผลักดันเชิงนโยบายหรือการดำเนินการระดับปฏิบัติการในสถานศึกษา ทั้งนี้ เพื่อนำบทเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มาปรับใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่สถาบันการศึกษาปลอดบุหรี่ต่อไป

ย้อนกลับ