เมื่อวันที่
14 ม.ค. 2022

ป้ายกำกับ

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษา มรย. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศชมรมนักศึกษา ปี 64


  กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษา มรย. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศชมรมนักศึกษา ปี 64 “กิจกรรมนักศึกษาวิถีใหม่ จัดอย่างไรให้…ปัง

 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 13.00 -16.00 น. งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศชมรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 “กิจกรรมนักศึกษาวิถีใหม่ จัดอย่างไรให้…ปัง (แบบออนไลน์) โดยมีตัวแทนจากชมรมนักศึกษา 21 ชมรมๆละ 3 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวเปิดกิจกรรมและให้แนวทางในการดำเนินงานของชมรม

   การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานเกี่ยวกับชมรม อาทิเช่น การเขียนโครงการเพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม ขั้นตอนการเสนอโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ ตลอดจนการวางแผนเตรียมการในขอจดทะเบียนชมรม ในปีการศึกษาถัดไป โดยมีผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากร เป็นวิทยากรบรรยาย และให้คำแนะนำ ต่างๆ เพื่อการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป

ย้อนกลับ