เมื่อวันที่
8 มิ.ย. 2023

ป้ายกำกับ

ลงนาม MOU ยกระดับการท่องเที่ยวปลอดภัยในสังคมพหุวัฒนธรรมสู่สังคมสันติสุข


ราชภัฏยะลา ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า อบต.คลองกวาง และ ชุมชนบ้านปิยะมิตร 5 อำเภอนาทวี ลงนาม MOU ยกระดับการท่องเที่ยวปลอดภัยในสังคมพหุวัฒนธรรมสู่สังคมสันติสุข

   วันนี้ (8 มิ.ย66) เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกวาง และ ชุมชนบ้านปิยะมิตร 5 อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวปลอดภัยในสังคมพหุวัฒนธรรมสู่สังคมสันติสุขของบ้านปิยะมิตร 5 (เขาน้ำค้าง) กับชุมชนหุ้นส่วนรอยตะเข็บ อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย พลตรีกรกฎ ภู่โชติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า นายสายัณห์ หมิดหนิ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา และนายยี่ซิง แซ่เหลียง ผู้นำชุมชนบ้านปิยะมิตร 5 ตำบล คลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ร่วมลงนาม (MOU) โดยมีผู้แทนจาก 4 หน่วยงาน ผู้บริหาร รองคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

   รองศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวถึงการลงนามในครั้งนี้ว่า จากที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และชุมชนปิยะมิตร 1 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการ ตลอดจนสร้างศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการท่องเที่ยวแบบพักแรมและร่วมกิจกรรมกับชุมชน ณ ชุมชนปิยะมิตร 1 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จนประสบความสำเร็จอย่างน่าพอใจ ทำให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ ชื่อว่า “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ” นำร่องมีการให้บริการที่พักโฮมสเตย์และเต็นท์พร้อมลานกางเต็นท์ มีรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้โฮมสเตย์เพื่อการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด “PETCCM Model @ Piyamit 1 อีกทั้งมีระบบสารสนเทศทางการเงินชุมชน “Piyamit Account”และพัฒนาสกัดสมุนไพรเห็ดหลินจือพื้นถิ่นเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ทั้งนี้จึงต้องการขยายพื้นที่ ณ ชุมชนปิยะมิตร 5 ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกวาง จังหวัดสงขลา ในกิจกรรมในรูปแบบ หรือ ลักษณะเดียวกันเพื่อกระตุ้นและสร้างบรรยากาศด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะยังผลให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตลอดจนชุมชนใกล้เคียงและกลไกที่เกี่ยวข้อง จึงก่อให้เกิด ความร่วมมือในการดำเนินงานอีกครั้งในครั้งนี้

                                                                                ******************************

ข่าว/ภาพ งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์

#มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้

#เป็นเลิศในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสู่สากล

#มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

#PRYRU

ย้อนกลับ