เมื่อวันที่
22 ก.ย. 2022

ป้ายกำกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดงานแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2565 “The best memories”


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดงานแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2565 “The best memories”

   วันนี้ (22 ก.ย.65) เวลาประมาณ 18.45 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นประธานเปิดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2565 “The best memories” โดยมีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

   ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย อธิการบดีและหน่วยงานจาก 7 ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณ พร้อมชมวีดีทัศน์ประวัติความประทับใจและการกล่าวขอบคุณของผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้ หลังจากนั้นผู้ร่วมงานมอบดอกไม้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ และชมการแสดงจากบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยปีนี้มีบุคลากรเกษียณอายุราชการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 7 คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาติเชื้อ สุวรรณมุสิก สังกัดคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น สังกัดคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร นายชรินทร์ มาประสม สังกัดงานอาคารสถานที่ นางสาวทิชากร ทัศนเบญจกุล สังกัดงานการพัสดุ นางสาวิตรี ไชยสมบัติ สังกัดกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี และนางณัฐชานันท์ ล้ำลิขิตการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ย้อนกลับ