​มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันนี้ (9 ก.ค.67) เวลา 14.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รายงานตัวในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สภาผู้แทนราษฎร พร้อมกันนี้มีบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟัง ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสุ่ยเจีย ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ย้อนกลับ