มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมชี้แจงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมชี้แจงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์

วันนี้ (20 พ.ย.66) เวลา 09.30 น. ที่ห้องฉายภาพยนตร์ 1 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายเดชรัฐ สิมศิริ ประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานประชุมชี้แจงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ โดยมี คณะกรรมการสรรหาคณบดี เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมประชุมทั้งในห้องประชุมและผ่านการประชุมออนไลน์ (ZoomMeeting) ซึ่งการประชุมชี้แจงในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการตามปฏิทินการสรรหาตามที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในกระบวนการสรรหา เพื่อชี้แจงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี รวมทั้งชี้แจงปฏิทินการดำเนินการสรรหา และเพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการสรรหา

ย้อนกลับ