มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมชี้แจงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมชี้แจงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

วันนี้ (20 พ.ย.66) เวลา 13.30 น. ที่ห้องฉายภาพยนตร์ 1 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ ดร.สุรเดช สุวรรณชาตรี เลขานุการกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานประชุมชี้แจงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยมี คณะกรรมการสรรหาคณบดี เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมประชุมทั้งในห้องประชุมและผ่านการประชุมออนไลน์ (ZoomMeeting) ซึ่งการประชุมชี้แจงในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินการตามปฏิทินการสรรหาตามที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในกระบวนการสรรหา เพื่อชี้แจงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี รวมทั้งชี้แจงปฏิทินการดำเนินการสรรหา และเพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการสรรหา

ย้อนกลับ