เมื่อวันที่
7 ก.พ. 2024

ป้ายกำกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565


วันนี้ (7 ก.พ. 67) 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวาระแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ, ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และวาระเพื่อพิจารณา เรื่อง การพิจารณาเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ย้อนกลับ