มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ครั้งที่ 1/2567

วันนี้ (1 เม.ย. 67) เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ครั้งที่ 1/2567 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณะกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

การประชุมในวันนี้มีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา วาระเสนอเพื่อทราบ เรื่องผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และวาระเสนอเพื่อพิจารณาเรื่อง พิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567)

ย้อนกลับ