เมื่อวันที่
24 พ.ย. 2021

ป้ายกำกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

วันนี้ (24 พ.ย.64) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานประชุมเปิดภาคเรียน 2/2564 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อชี้แจงการดำเนินงานของบุคลากรในช่วงเปิดภาคเรียน รวมถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 การเข้า – ออก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมแนะนำบุคลากรใหม่ สายวิชาการและสายสนับสนุน

ในการประชุมมีการชี้แจงประเด็นที่สำคัญ เรื่องแนวทางและมาตรการรองรับการเปิดภาคเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยอาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประเด็นการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2564 และปฏิทินการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และชี้แจงแนวทางการพัฒนาและคุณภาพชีวิตของนักศึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ข้อสงสัย ข้อซักถามจากบุคลากร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

ย้อนกลับ