มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินคงคลัง


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินคงคลัง

วันนี้ (30 มี.ค. 67) เวลา 09.00 น. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินคงคลัง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2567 ณ สวนหมื่นบุปผา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

นางฐานิดา เดือนจำรูญ ในนามของคณะทำงานจัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินคงคลัง กล่าวว่า การประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดทำงบประมาณให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน โดยให้พิจารณานำเงินนอกงบประมาณ เช่น เงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ มาดำเนินภารกิจของหน่วยรับงบประมาณเป็นลำดับแรก เพื่อลดภาระงบประมาณของประเทศ ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งต้องใช้ งบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ในการดำเนินงาน อีกทั้งการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปี ยังต้องรายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประกอบการพิจารณา ของสำนักงบประมาณ ซึ่งมหาวิทยาลัยยังไม่มีแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณในส่วนของเงิน คงคลังอย่างชัดเจน จึงได้จัดให้มีการประชุมปฏิบัติการจัดทำ แผนการใช้จ่ายเงินคงคลังในครั้งนี้

ย้อนกลับ