เมื่อวันที่
3 ม.ค. 2019

ป้ายกำกับ
มรย. ครุศาสตร์ ปรับปรุงหลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประชุมเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ( 4 ปี)


 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประชุมเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ( 4 ปี)

วันนี้ (3 ม.ค.62) เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ( 4 ปี) พ.ศ.2562 (ร่วมกับประธานหลักสูตร) โดยมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

   โดยมีแผนดำเนินการกำหนดวิพากษ์ มคอ. พร้อมนำเสนอภายใน คณะกรรมการอุดมศึกษา (กกอ.) ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โดยคาดว่าจะประกาศในกิจจานุเบกษา ประมาณหลังวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 รวมถึงการจัดทำแผนการพัฒนาหมวดวิชาต่างๆของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี ซึ่งมีคณะทำงาน 3 ชุด ได้แก่ คณะที่ 1 ทำรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป คณะที่ 2 ทำรายวิชาหมวดวิชาชีพครู PC และ SIL คณะที่ 3 มีทั้ง 27 กลุ่มย่อย แต่ละกลุ่มย่อยรับผิดชอบทำรายวิชาเอก (เอกเดี่ยว) 2 สาขาวิชา รวมทั้งหมดเป็น 27 สาขาวิชา (เท่ากับจำนวนสาขาวิชาที่มีการเปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งในปัจจุบัน

ย้อนกลับ