เมื่อวันที่
18 พ.ย. 2023

ป้ายกำกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประชุมร่วมกับเทศบาลเมืองเบตงและเครือข่ายสถานศึกษา


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประชุมร่วมกับเทศบาลเมืองเบตงและเครือข่ายสถานศึกษามุ่งพัฒนาการศึกษาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสู่สากล ดันเยาวชนสื่อสารภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประชุมร่วมกับเทศบาลเมืองเบตงและเครือข่ายสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวโดยเริ่มจากเยาวชนในท้องถิ่น พัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ออกแบบและยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนโดยการใช้ภาษาอังกฤษในการเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ การสื่อสารและการประกอบอาชีพของเยาวชนผ่านแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพื่อยกระดับมาตรฐานสู่สากล ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมพร้อมด้วย นายศิริ มงคลประจักษ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตงและเครือข่ายสถานศึกษาในอำเภอเบตง ณ ห้องประชุมสุดสยาม เทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

......

ย้อนกลับ