เมื่อวันที่
30 พ.ค. 2023

ป้ายกำกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมสรุปและรายงานผลดำเนินงานโครงการ SMP-YRU


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมสรุปและรายงานผลดำเนินงานโครงการ SMP-YRU ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ พบว่า นร.สนใจศึกษาต่อด้านวิทย์ฯคณิตฯเพิ่มขึ้น

วันนี้ (30 พ.ค.66) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมคณะกรรมการสรุปและรายงานผลดำเนินงานโครงการ SMP-YRU ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการในตำแหน่งอฺธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา / ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ SMP-YRU เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและมวลชนสัมพันธ์ ดำเนินการสานต่อโครงการ SMP-YRU เพื่อบรรลุวัตุประสงค์ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ โดยมี ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนในโครงการ SMP-YRU 15 โรงเรียนเครือข่าย เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมกานัง ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีบทบาทและพันธกิจสำคัญในการพัฒนา และส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ในทุก ๆ มิติ โดยเฉพาะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับโครงการ SMP-YRU นับเป็นหนึ่งในหลายๆ โครงการของมหาวิทยาลัย โดยมีนโยบายสนับสนุนทั้งงานวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ อันเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย

โครงการ SMP-YRU จะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญ สามารถกระตุ้นให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่สำเร็จจากโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 15 โรงเรียน ให้ความสนใจสมัครเข้าศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์หรือในสาขาที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น ทั้งที่ สนใจเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่มีศักยภาพและความพร้อมในการให้บริการมีหลักสูตรให้เลือกเรียนหลากหลายหรืออาจสนใจเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้โครงการ SMP-YRU จะดำเนินงานต่อเนื่องโดยความร่วมมือของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียน ที่สำคัญคือผู้ปกครอง รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในส่วนหน้า ภาค 4 ส่วนหน้า จนกระทั่งเห็นผลสำเร็จในปี พ.ศ. 2561-2565 ซึ่งเป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในโครงการจำนวนประมาณ 1,440 คน

ย้อนกลับ