​มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567

วันนี้ (22 พ.ย. 66) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในฐานะประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 และรูปแบบออนไลน์ทาง Google Meet โดยมี คณะกรรมการประกอบด้วย อาจารย์ ดร.ปรีดี โชติช่วง ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณี หนูละออง อาจารย์ ดร.ฟูไดละห์ ดือมอง กรรมการและเลขานุการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นักวิชาการศึกษา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม

สำหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เดิมหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เปิดสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2541 และมีการปรับปรุงเป็นหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2548 ต่อมาปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2555 เป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) โดยเพิ่มจำนวนหน่วยกิตจากเดิมไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต เป็นไม่น้อยกว่า 165 หน่วยกิต และได้ปรับปรุงหลักสูตร (5 ปี) อีกครั้งในปี พ.ศ. 2560 จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 164 หน่วยกิต

ต่อมาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 มีสาระสำคัญในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน ความต้องการของท้องถิ่น เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการปรับปรุงหลักสูตรสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ให้กลับไปเป็นหลักสูตร 4 ปี โดยจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หมวดศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต แบ่งเป็น กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จุดเด่นของหลักสูตรคือ ผลิตครูคอมพิวเตอร์เพื่อสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เน้นการสอนโรงเรียนในท้องถิ่น บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ในรูปแบบที่หลากหลายและการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ย้อนกลับ