เมื่อวันที่
20 ก.ย. 2022

ป้ายกำกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถาบันเครือข่ายส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสันติสุข จชต.


วันนี้ (20ก.ย.65) ศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถาบันเครือข่ายส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ดังกล่าว โดยมีพลโท ธิรา แดหวา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า/ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี เป็นประธานเปิดงาน และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถาบันเครือข่าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นสถาบันการศึกษาที่มีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจ ภายใต้การบูรณาการแบบมีส่วนร่วม ของศูนย์สันติวิธีด้วยดีเสมอมา โดยการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ กระบวนคิดเชิงวิเคราะห์ กระบวนคิดเชิงระบบเพื่อความมั่นคง และสร้างสันติสุข ให้แก่บุคลากร นักศึกษา ร่วมถึงประชาชนให้มีความเข้าใจ มีค่านิยม มีทัศนคติ กระบวนทัศน์ วิสัยทัศน์ ปฏิเสธความรุนแรง ยอมรับและการดำเนินวิถีชีวิตแบบพหุสังคมอย่างยั่งยืน

ย้อนกลับ