เมื่อวันที่
12 ม.ค. 2022

ป้ายกำกับ

ม.ราชภัฏยะลา เปิดโครงการวิศวกรสังคม เพื่อพัฒนาชายแดนใต้ รุ่นที่ 4


ม.ราชภัฏยะลา เปิดโครงการวิเคราะห์สังคม เพื่อพัฒนาชายแดนใต้ รุ่นที่ 4

วันนี้ (12 ม.ค. 65) ณ ห้องประชุมหลานซา ชั้น 5 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดโครงการวิศวกรสังคม เพื่อพัฒนาชายแดนใต้ รุ่นที่ 4 โครงการวิศวกรสังคม เพื่อพัฒนาชายแดนใต้เป็นโครงการตามพระบรมราโชบายให้มีการ ยกระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิตของชุมชน เป็นแนวทางให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่ว ประเทศได้นำมาประยุกต์ใช้ ซึ่งโครงการมีลักษณะเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลาได้ดำเนินการครั้งแรกในปี พ.ศ.2563 ให้นักศึกษามีทักษะสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โดย การบ่มเพาะนักศึกษาผ่านเครื่องมือ 7 เครื่องมือ คือ ฟ้าประทาน นาฬิกาชีวิต Onlife marketing / Cash flow for life / Timeline พัฒนาการ / Timeline กระบวนการ / และ Project การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะนักศึกษา ให้มีความรู้ ทักษะ และ คุณลักษณะของวิศวกรสังคม เป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนักนวัตกร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวว่า สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อ บ่มเพาะนักศึกษา ให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของวิศวกรสังคม เป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนักนวัตกร ในครั้งนี้มีผู้เข้าอบรม จำนวน 120 คน เป็นนักศึกษาจาก 4 คณะ ได้แก่ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ จำนวน 42 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จำนวน 30 คนคณะวิทยาการ จัดการ จำนวน 28 คน และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จำนวน 20 คน ทั้งนี้มีนักศึกษาวิศวกรสังคม (แม่ไก่) จำนวน 30 คน และวิทยาการจาก 4 คณะ เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 12 – 15 มกราคม 2565 

ย้อนกลับ