​ม.ราชภัฏยะลา เปิดพื้นที่ “ค้นคนเก๋า” ยะลาเมืองเก่า : พื้นที่การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม (Yala Co-Learning Space)


ม.ราชภัฏยะลา เปิดพื้นที่ “ค้นคนเก๋า” ยะลาเมืองเก่า : พื้นที่การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม (Yala Co-Learning Space)

วันนี้ (25 พ.ย. 66) เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จัดกิจกรรม “ค้นคนเก๋า” เพื่อขับเคลื่อนโครงการวิจัยการยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) โครงการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมี อาจารย์ ดร.กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้อำนวยการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คณะกรรมการดำเนินงาน คณาจารย์ และเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สถานีรถไฟยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี นาคเรือง หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า การวิจัยครั้งนี้ ได้ศึกษาการบริหารจัดการพื้นที่การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของยะลาเมืองเก่าแห่งการเรียนรู้ โดยศึกษาจากพื้นที่การเรียนรู้ตลาดเก่า ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของอาหาร อาภรณ์ และอาคาร และได้รับความร่วมมือจากชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่ สนับสนุนการจัดเป็นเส้นทางการเรียนรู้ โดยเริ่มจาก สถานีรถไฟยะลา ตรอกซุบ ตลาดมะพร้าว ขนมบ้านครูอำพัน อัสมาบาติก โรงเรียนเทศบาล และสะพานดำ กิจกรรมค้นคนเก๋าเป็นการค้นหาเยาวชนที่สามารถเป็นนักจัดการการเรียนรู้ของพื้นที่ได้ ตลอดจนสามารถถ่ายทอดภาพลักษณ์ อาคาร อาหาร อาภรณ์ ด้วยการเข้าใจเมืองแห่งการเรียนรู้ร่วมกันย่อมเป็นกลไกการขับเคลื่อนเมืองยะลาเมืองแห่งการเรียนรู้ต่อไปด้วย และเพื่อยกระดับเศรษฐกิจด้วยสถาปัตยวัฒนธรรมผ่านพื้นที่การเรียนรู้เมืองเก่ายะลา ภายใต้ ทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการวิจัยเรื่องยะลาเมืองเก่า พื้นที่การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม (Yala Co-Learning Space) ภายในงานมีการเสวนาเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นมาเมืองยะลา และประวัติศาสตร์ตลาดเก่า โดย ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเป็นมาของเมืองยะลา การเล่าเรื่องอาภรณ์เก่าก่อน การเล่าเรื่องความเป็นมาของสถานีรถไฟและการค้าขายในอดีต การเล่าเรื่องผ่าน Content ด้านอาหาร อาคาร อาภรณ์ยะลา รวมถึงการนำเสนออย่างไร กระตุ้นให้คนรับรู้ผ่าน Tik Tok นอกจากนี้ ยังมีการประกวดผลงาน Tik Tok ด้านอาหาร อาคาร อาภรณ์ยะลา อีกด้วย

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 26 พ.ย 66 ที่บริเวณสถานีรถไฟยะลา และศูนย์ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตชุมชน สามวัฒนธรรม ถนนสิโรรส 2 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

ย้อนกลับ