​ม.ราชภัฏยะลา ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1 / 2566


ม.ราชภัฏยะลา ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1 / 2566

วันนี้ (14 พ.ย. 66) เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1 / 2566 โดยมี อาจารย์ ดร.สุรเดช สุวรรณชาตรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กิจการสภา และกฎหมาย เป็นประธานการประชุม และมีคณะกรรมการสรรหาคณบดี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และรูปแบบออนไลน์

สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวาระเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และวาระการพิจารณาประกอบด้วย เรื่อง (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. ..., (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง บัญชีรายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเสนอชื่อ และผู้มีสิทธิหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. ..., (ร่าง) ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, (ร่าง) แบบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ (ร่าง) แบบประวัติส่วนบุคคลของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ย้อนกลับ