เมื่อวันที่
11 มิ.ย. 2024

ป้ายกำกับ

​ม.ราชภัฏยะลา ประชุมที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทบม.) ครั้งที่ 6/2567


ม.ราชภัฏยะลา ประชุมที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทบม.) ครั้งที่ 6/2567

วันนี้ (11 มิ.ย. 67) เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทบม.) ครั้งที่ 6/2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุม โดยมี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าร่วมการประชุม ณ ณ ห้องประชุมจันทน์กะพ้อ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ในการประชุมครั้งนี้ มีวาระเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณาการเร่งรัดรายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567

เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ เรื่องรายงานหลักสูตร OBE (Outcome-Based Education) ที่ปรับปรุงปีการศึกษา 2567 ที่สามารถกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ เรื่องประกาศคณะกรรมการจัดการรายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การส่งเสริมผลิตผลและการจัดการรายได้ที่เกิดจากวัสดุฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณพื้นฐานเพิ่มเติมจ้างบุคลากร ในโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ระเบียบหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ เรื่องแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ 2567 และเรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง สัดส่วนภาระงานและวิธีการคิดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการและผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

***************

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์

ย้อนกลับ