​ม.ราชภัฏยะลา ร่วมเวทีรับฟังความต้องการด้านการวิจัย ด้านสันติภาพและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


ม.ราชภัฏยะลา ร่วมเวทีรับฟังความต้องการด้านการวิจัย ด้านสันติภาพและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (9 ก.ค.67) เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กิจกรรมเวทีรับฟังความต้องการด้านการวิจัย ด้านสันติภาพและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นการบูรณาการงานวิจัยและการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย เพื่อการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมจันทน์กะพ้อ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรมในครั้งนี้ มีการนำเสนอแนวทางการสนับสนุนการวิจัยในประเด็นการสร้างสันติภาพและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนำเสนอผลงานวิจัยเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ รองเลขาธิการศอ.บต. ตัวแทนจาก ศอ.บต. สมช. กมธ.สันติภาพ จชต. ตัวแทนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ตัวแทนผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร รวมถึงอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และวิทยาลัยชุมชน จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 86 คน

ย้อนกลับ