ม.ราชภัฏยะลา ต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างอบอุ่น มุ่งสร้างทัศนคติที่ดี ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดีคนเก่ง มีจิตอาสา


วันนี้ (7 มิ.ย. 66) เวลา 09.00 น. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ ต้อนรับเด็กใหม่ YRU 66 เข้าสู่รั้วชมพูเทา เพื่อให้นักศึกษารู้จักการปรับตัว เข้าสู่สิ่งแวดล้อมใหม่ รู้กฎระเบียบ วินัยนักศึกษา ตลอดจนการวางแนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงการวางแผนการเรียนในระดับอุดมศึกษาสู่ความสำเร็จตามที่มุ่งหวังต่อไป โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักศึกษารุ่นพี่ ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยนับเป็นช่วงเวลาที่ดี เราต้องมีความรับผิดชอบ มีวินัยต่อตนเอง วางแผนจัดการและรู้จักวิธีการเรียนที่มีประสิทธิภาพมีความใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ซึ่งการเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัย แตกต่างจากช่วงมัธยมศึกษาที่เป็นความรู้ขั้นพื้นฐาน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่นี่เรามุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ และเป็นคลังปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น การที่จะเป็นบัณฑิต มรย. หรือลูกจันทน์กะพ้อ จะต้องเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง มีเจตคติที่ดี มีความกระตือรือร้น มีจิตอาสา สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ พร้อมทั้งมีมารยาททางสังคมที่ดี

นอกจากนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยังเพิ่มเติมอีกว่า ทุกหลักสูตรของทุกคณะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีความโดดเด่นกันไปตามสาขาวิชาชีพ ขอให้นักศึกษาทุกคนจงมุ่งมั่น ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เชี่ยวชาญปฏิบัติ สามารถทำงานได้จริงเมื่อสำเร็จการศึกษา เชื่อมั่นว่านักศึกษาทุกคนจะประสบความสำเร็จในการเรียน และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ในบ้านหลังที่ 2 แห่งนี้ ที่ให้ทั้งความรู้ ความรัก และความอบอุ่น

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2566 โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ และรุ่นที่ 2 วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์

.......................................................

ข่าว:นางสาวโสภิญญา ขุนภักดี นักประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาฯ

ภาพ: นางสาวฟัรดา ยาลอ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจเเละนวัตกรรมการสื่อสาร

ย้อนกลับ