​ม.ราชภัฏยะลา ต้อนรับ นศ.ใหม่ กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 ต้อนรับเด็กใหม่ YRU66 เข้าสู่รั้วชมพูเทา


ม.ราชภัฏยะลา ต้อนรับ นศ.ใหม่ กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 ต้อนรับเด็กใหม่ YRU66 เข้าสู่รั้วชมพูเทา

วันนี้ (6 มิ.ย. 66) เวลา 09.00 น. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ ต้อนรับเด็กใหม่ YRU66 เข้าสู่รั่วชมพูเทา รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 542 คน และคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จำนวน 460 คน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษารู้จักการปรับตัว เข้าสู่สิ่งแวดล้อมใหม่ รู้กฎระเบียบ วินัยนักศึกษา ตลอดจนการวางแนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงการวางแผนการเรียนในระดับอุดมศึกษาสู่ความสำเร็จตามที่มุ่งหวังต่อไป

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2566 โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ และรุ่นที่ 2 วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ 

ย้อนกลับ