เมื่อวันที่
16 ก.ค. 2021

ป้ายกำกับ

​มรภ.ยะลา ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 7/2564


เมื่อเวลาประมาณ 13.15 น. (16 ก.ค.64) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานประชุมออนไลน์การประชุมกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 7/2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/กรรมการและเลขานุการ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณะ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยมีวาระนำเสนอเพื่อพิจารณา การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 7 คน การอนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 191 คน วาระพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 (ร่าง) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 และวาระอื่นๆ

ย้อนกลับ