เมื่อวันที่
30 พ.ย. 2023

ป้ายกำกับ

​มรย. จับมือ 6 ภาคีเครือข่าย ลงนาม MOU พัฒนาตลาดท่าแพท่าสาป จังหวัดยะลา


มรย. จับมือ 6 ภาคีเครือข่าย ลงนาม MOU พัฒนาตลาดท่าแพท่าสาป จังหวัดยะลา ตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

   วันนี้ ( 30 พฤศจิกายน 66) เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จับมือ ภาคีเครือข่ายพัฒนาตลาดท่าแพท่าสาป จังหวัดยะลา ประกอบด้วย เทศบาลตำบลท่าสาป จังหวัดยะลา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา และสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (ลูกเหรียง) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MoU) เรื่อง “การพัฒนาตลาดท่าแพท่าสาป จังหวัดยะลา ตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย ผู้แทนจาก ส่วนราชการ รองศาสตราจารย์ อัปสร อีซอ ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมปินหลางชิง ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

   รองศาสตราจารย์ อัปสร อีซอ หัวหน้าโครงการวิจัยทุน FF (Fundamental Fund) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการลงนามเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาตลาดท่าแพท่าสาป จังหวัดยะลา ทั้งทางด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และวิชาการ ตลอดจนพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมสนับสนุนในการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเรื่อง “แนวทางการคงเสน่ห์อัตลักษณ์อย่างสร้างสรรค์ ตลาดท่าแพท่าสาป จังหวัดยะลา” และโครงการวิจัยปีที่ 2 เรื่อง “การคงเสน่ห์อัตลักษณ์อย่างสร้างสรรค์ ตลาดท่าแพท่าสาป จังหวัดยะลา” เพื่อให้เกิดการพัฒนาตลาดท่าแพท่าสาปจังหวัดยะลาอย่างเต็มศักยภาพตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อีกทั้งสนับสนุนองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานพัฒนาตลาดท่าแพท่าสาป จังหวัดยะลาตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และทุกฝ่ายตกลงให้ความร่วมมือในการดำเนินงานพัฒนาตลาดท่าแพท่าสาป จังหวัดยะลา ซึ่งมีระยะเวลา 4 ปี พ.ศ 2566 – 2570 โดยมีทีมวิจัยโครงการวิจัยทุน FF (Fundamental Fund) ปีงบประมาณ 2567 ได้แก่ อาจารย์ ดร.ภานุ คะนอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวีณา เจะอารง อาจารย์ธีรยุทธ มูเล็ง และ อาจารย์อุษณีย์ พรหมศรียา เรื่อง “แนวทางการคงเสน่ห์อัตลักษณ์อย่างสร้างสรรค์ ตลาดท่าแพท่าสาป จังหวัดยะลา” 

*************

ภาพ/ ข่าว งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์

ย้อนกลับ