เมื่อวันที่
2 เม.ย. 2024

ป้ายกำกับ

มรย. จัดอบรม “วิศวกรสังคม” มุ่งสร้างอาจารย์ผู้สอนต่อยอดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป


วันนี้(2 เมษายน 2567) กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรม “วิศวกรสังคม” เพื่อฝึกฝนพัฒนาให้ผู้สอนสามารถนำความรู้หรือต่อยอดความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการอบรม เพื่อใช้ในการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะวิศวกรสังคมที่สำคัญ 4 ประการ คือ ทักษะการเป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนักสร้างนวัตกรรม ซึ่งเป็นทักษะ Soft Skills ที่สอดคล้องและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและมวลชนสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาและเสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต และอาจารย์ผู้สอนจากกองบริการการศึกษา และจากคณะต่าง ๆ รวมถึงผู้ช่วยสอน จำนวนทั้งสิ้น 40 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรสลีนา อนันตนุกูลวงศ์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 คือหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ให้มีความพร้อมสำหรับโลกในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เป็นบุคคลผู้ใฝ่รู้และมีทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นผู้ตระหนักรู้ถึงการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา เป็นผู้ที่สามารถสร้างโอกาสและคุณค่าให้ตนเองและสังคม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก เป็นบุคคลที่ดำรงตนเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีจริยธรรมและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์ชาติกำเนิด ร่วมมือรวมพลัง เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม” และรายวิชา “วิศวกรสังคม” เป็นส่วนหนึ่งของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มีเป้าประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนที่ใส่ใจเรื่องราวต่าง ๆ ในสังคม และเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสังคมให้ดีขึ้น โดยใช้การสังเกต เก็บข้อมูล คิดวิเคราะห์ แบบมีเหตุและผล รวมทั้งการแก้ไขปัญหาแบบเป็นระบบ ในการลงพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น เพื่อร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาและสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนไปสู่ความเป็นพลเมือง และสร้างชุมชนที่มีการยกระดับของการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปได้อย่างชัดเจน

ย้อนกลับ