เมื่อวันที่
13 พ.ค. 2024

ป้ายกำกับ

​มรย. หารือพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง รองรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง


มรย. หารือพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง รองรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากสถาบันอาชีวศึกษา

  วันนี้ (9 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณฑิต ร่วมกับ สถาบันอาชีวศึกษาที่เกี่ยวข้อง 7 แห่ง ประชุมหารือการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณฑิต พร้อมด้วย คุณอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดยะลา พบุคลากรกองบริการการศึกษา และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  ทั้งนี้เพื่อหารือร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตรที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่อย่างบูรณาการ ตลอดจนส่งเสริมให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ร่วมมือกันในการบูรณาการหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่การส่งเสริมการศึกษาต่อของผู้เรียนในจังหวัดยะลา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และสถาบันอาชีวศึกษาจะดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสามารถรองรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากสถาบันอาชีวศึกษาต่อไป

***************

ภาพ/ข่าว  กองบริการการศึกษา

บก.ข่าว งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์

ย้อนกลับ