เมื่อวันที่
20 พ.ย. 2023

ป้ายกำกับ

มรย. หนุนเสริมบุคลากรสายวิชาการ สู่การดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


วันนี้(20พ.ย.66) ที่ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมบรรยายเรื่อง เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรตำแหน่งวิชาการ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำผลงานทางวิชาการและสามารถนำไปพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมการอบรม

รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณฑิต กล่าวว่า การดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานของอาจารย์ในการแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมระดับต่างๆ การดำรงตำแหน่งทางวิชาการจึงเป็นตัวชี้วัดสำคัญของคุณภาพอาจารย์และคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก จึงส่งเสริมให้คณาจารย์มีการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดให้มีโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้เป็นไปตามเกณฑ์การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และข้อบังคับสภามหาวิทยาว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 2565

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 325 คน โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ...) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกอบด้วย 1. ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา 2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 3. ศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประลมกาญจน์ 4. ศาสตราจารย์พวงเพ็ญ ศิริรักษ์ และ 5. ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ พบปะและให้คำแนะนำการทำผลงานทางวิชาการแก่บุคคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในครั้งนี้

ย้อนกลับ