เมื่อวันที่
1 ธ.ค. 2023

ป้ายกำกับ

​มรย. ลงนาม MOU กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต


มรย. ลงนาม MOU กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล

วันนี้ (1 ธ.ค. 66) เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์สมพร กิติสาธร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา และคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนงานทางด้านวิชาการ ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ และให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น และพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนและสถานศึกษาทั้งทางด้านวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม และการพัฒนาขีดความสามารถด้านวิชาชีพ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา พร้อมทั้งร่วมส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษาเครือข่ายให้ตอบโจทย์ผู้เรียน

มหาวิทยาลัยฯ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการศึกษา โดยจะสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นก้าวแรกของการพัฒนาร่วมกันที่จะให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่อไปในอนาคต

*************

ภาพ : นักศึกษาฝึกงาน

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์

ย้อนกลับ