เมื่อวันที่
8 มิ.ย. 2023

ป้ายกำกับ

มรย. ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงเปิดตัวโครงการวิจัย “การพัฒนาพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจน


มรย. ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงเปิดตัวโครงการวิจัย “การพัฒนาพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคมจังหวัดยะลา”

   วานนี้ (7 มิถุนายน 2566) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการวิจัยการพัฒนาพื้นที่วิจัย และเปิดตัวโครงการวิจัยการพัฒนาพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนสร้างโอกาสทางสังคม เพื่อขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำด้วยด้วยการลดช่องว่างของการเข้าถึงโครงการด้านการพัฒนาอาชีพการศึกษาเรียนรู้และเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียมตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการใช้งานวิจัย องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและกิจการพิเศษ หัวหน้าโครงการย่อย om1 โครงการวิจัยการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน เกษตรผสมผสานสู่นักธุรกิจเกษตรแบบสร้างผลตอบแทนโดยรวดเร็วด้วยแนวคิด (JAPO Model) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวคิน วุฒิวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาชุมชนท้องถิ่น อาจารย์ ดร.ตายุดิน อุสมาน นักวิจัย และผู้ช่วยนักวิจัย นายซานูดิง เต๊ะซา นายอับดุลรอฮิง หะระตี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ และนายอิสมาน อีบูหะมะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ นางสาวกูซำซียะห์ โต๊ะรายอ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนตำบลยะต๊ะ กำนันตำบลกอลอ กำนันตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ และ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

                            .........................................................          .

ข้อมูล/ภาพ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

บรรณาธิการข่าว งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์

ภาพ: #มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้

#เป็นเลิศในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสู่สากล

#มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

#PRYRU

ย้อนกลับ