เมื่อวันที่
1 ธ.ค. 2023

ป้ายกำกับ

มรย. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 6/2566


มรย. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 6/2566

      วันนี้ (1 ธ.ค.66) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 6/2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอุดมศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายหัวหน้าส่วนราชการทั้ง 7 ส่วนราชการ ผู้แทนข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยและผู้แทนพนักงานมหาหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

     สำหรับวาระการประชุมมีวาระนำเสนอรายงานการส่งผลงานทางวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ราย รายงานผลการส่งเอกสารประกอบการต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ที่บรรจุตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ที่สิ้นสุดสัญญาจ้าง ระยะที่ 2 (3 ปี) จำนวน 5 ราย รายงานผลการส่งเอกสารประกอบการต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ที่สิ้นสุดสัญญาจ้าง ระยะที่ 1 ( 1 ปี) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 7 ราย รายงานผลการส่งเอกสารประกอบการต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ที่สิ้นสุดสัญญาจ้าง ระยะที่ 2 (3 ปี) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 1 ราย พิจารณาการต่อสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ที่สิ้นสุดสัญญาจ้างระยะที่ 2 (3 ปี) ในวันที่ 5 ธันวาคม 2566 กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการต่อสัญญาจ้าง จำนวน 6 ราย และเรื่อง พิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ปฏิทินกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี พ.ศ. 2567

ย้อนกลับ