เมื่อวันที่
18 ก.ย. 2023

ป้ายกำกับ

มรย. ประชุมคณะกรรมการโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


วันนี้(18 ก.ย.66) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและกิจการพิเศษ เป็นผู้ดำเนินการกล่าวชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ทั้งนี้ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อย่างต่อเนื่องแบบบูรณาการความร่วมมือทั้งส่วนราชการภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 20 ปี ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น เพื่อความยั่งยืน เป้าหมายสู่การบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อตอบโจทย์แผนพลิกโฉมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น กลุ่มที่ 3 พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น ในการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ย้อนกลับ