เมื่อวันที่
9 ก.พ. 2024

ป้ายกำกับ

​มรย. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2567


มรย. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2567

วันนี้ (9 ก.พ. 67) เวลา 10.30 น. นายจรินทร์ ตันชัชวาล ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2567 โดยมีอาจารย์ ดร. สุรเดช สุวรรณชาตรี รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร กิจการสภาและกฎหมาย รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณฑิต และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google meet

โดยมีเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2566 เรื่อง ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวด้วยหลักการการจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทน เหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ ก่อนมหาวิทยาลัยจะได้รับหนังสือตอบกลับข้อหารือเรื่องการจ่ายเงินประจำตำแหน่งจากหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยส่งหารือ

ย้อนกลับ