มรย. ประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 3/2567


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 3/2567

วันนี้ (1 เม.ย.67) เวลา 15.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดการประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 3/2567 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีนางฐานิดา เดือนจำรูญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสุ่ยเจีย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยวันนี้มีการพิจารณาติดตามความคืบหน้าของส่วนราชการในการปรับปรุงโครงสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในส่วนของสำนักงานอธิการบดี และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ย้อนกลับ