เมื่อวันที่
23 พ.ย. 2022

ป้ายกำกับ

​มรย. ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ


มรย. ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ

วันนี้ (23 พ.ย. 65) เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2/2565 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะกรรมการดำเนินงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำหรับประเด็นการประชุมในครั้งนี้เป็นการทบทวนแผนแม่บท อพ.สธ.- มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้สอดคล้องกับแผนแม่บท อพ.สธ. ส่วนกลาง ระยะ 5 ปี (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) ในการขับเคลื่อนแนวทางกำหนดพื้นที่ปกปักทรัพยากร และการจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ต่อไป ดำเนินการโดยศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ย้อนกลับ