เมื่อวันที่
26 พ.ค. 2023

ป้ายกำกับ

มรย. ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 5/2566


มรย. ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 5/2566

วันนี้ (26 พ.ค. 66 ) เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 5/2566 โดยมี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการในตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และรูปแบบออนไลน์

โดยมีวาระนำเสนอเรื่องเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

เรื่องบริหาร พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา ตำแหน่งทางวิชาการ แทนตำแหน่งที่ว่าง

เรื่อง วิชาการ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร เรื่อง อนุมัติให้ปริญญา ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 1,620 คน

นอกจากนี้ ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี ซึ่งได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาราชการใน ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จากสภามหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ ดร.สุกฤษตา รักสุจริต สาขาวิชาการบัญชี สังกัดคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์นินุสรา มินทราศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง สาขาวิชารัฐศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ปราโมทย์ ศรีปลั่ง สาขาวิชาทัศนศิลป์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์สมกรณ์ ชัยวรากรณ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 

ย้อนกลับ