เมื่อวันที่
12 ต.ค. 2021

ป้ายกำกับ

​มรย. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนวาระการประชุม เพื่อเสนอวาระต่อสภามหาวิทยาลัย


มรย. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนวาระการประชุม เพื่อเสนอวาระต่อสภามหาวิทยาลัย

วันนี้ (12 ต.ค.64) เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนวาระการประชุม เพื่อเสนอวาระต่อสภามหาวิทยาลัย ผ่านรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet เพื่อฝึกทักษะในการฟังจับประเด็น และสรุปสาระสำคัญในการประชุมได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน กระชับและตรงประเด็น อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการเขียนรายงานการประชุม และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักในการจัดทำวาระการประชุม โดยมีอาจารย์สุรเดช สุวรรณชาตรี ผูู้ช่วยอธิการบดี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยการประชุมและการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2564 และวิธีการเขียนวาระการประชุม ณ  ห้องประชุมกลาดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโดย งานกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานเลขานุการ ร่วมกับนิติกร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม

ย้อนกลับ