เมื่อวันที่
9 มิ.ย. 2024

ป้ายกำกับ

มรย.จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม-อบรมความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา-อัตลักษณ์บัณฑิตด้านจิตอาสาแก่ น.ศ.


 วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา อบรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา และอัตลักษณ์บัณฑิตด้านจิตอาสาแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อส่งเสริมปลูกฝังและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีมีระเบียบวินัย และสามารถศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข และส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และทักษะ PDCA นำไปใช้ในกระบวนการเรียนรู้ และการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะรองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและมวลชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นายอรุณ หนูสอน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยกองพัฒนานักศึกษา กล่าวว่า เนื่องด้วยสภาพสังคมปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาด้วยเทคโนโลยี ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ในขณะเดียวกัน ความเสื่อมทางจิตใจ ก็ทวีขึ้นเป็นที่น่าวิตก ดังจะเห็นได้จากปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ผู้คนไม่เคารพต่อศีลธรรม วัฒนธรรม ประเพณี ขาดระเบียบวินัย มีค่านิยมในทางฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย เห็นแก่ตัว ติดยาเสพติด ติดเกมส์ ติดการพนัน ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติตนเป็นคนดี  

ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีปี 1 (รหัส 67) จากทุกคณะ รวมจำนวน 2,400 คน โดยแบ่งการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเข้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสังกัดคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ และช่วงบ่าย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์โดยมี คุณนิกัลยา ดุลยา อัลดุล เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อเรื่อง“การปฏิบัติตนของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สู่บัณฑิตที่พึงประสงค์” เพื่อให้นักศึกษา ได้นำความรู้ที่ได้รับไปประพฤติปฏิบัติ อาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อเรื่อง “กระบวนการและทักษะด้านการประกันคุณภาพ” และรองศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและเสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยายกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในสถาบันการศึกษา และการบรรยาย “อัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ด้านจิตอาสา”

ย้อนกลับ