เมื่อวันที่
18 ก.ย. 2023

ป้ายกำกับ

มรย.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม


วันนี้ (18 ก.ย. 66) ณ ห้องประชุมกานเฉ่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมุ่งหวังให้งานวิจัยสร้างประโยชน์และผลกระทบทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นชายแดนภาคใต้ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 70 คน ประกอบด้วยคณาจารย์ และนักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง ผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดร.ศุภธิดา ศิริวงศ์ และ นางสาวโยธกา ปัชชา นักวิชาการ กลุ่มภารกิจการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม เชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ (O-INCLUSIVENESS) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นวิทยากรให้ความรู้

ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะเป็นแผนการดำเนินงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่จะขับเคลื่อนการพัฒนางานวิจัยให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาประเทศควบคู่กับการพัฒนาท้องถิ่นชายแดนภาคใต้ต่อไป

ย้อนกลับ