เมื่อวันที่
11 พ.ค. 2022

ป้ายกำกับ

มรย.จัดอบรมเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมประกวดสำนักงานสีเขียว


วันนี้(11 พ.ค. 65) เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเข้าสู่การประกวด สำนักงานสีเขียว (Green Office) ณ ห้องประชุมเวิ่ง ช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร สำนักงานอธิการบดี และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการอบรม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

นางฐานิดา เดือนจำรูญ ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีแนวนโยบายในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวมอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากร ที่มุ่งเน้นสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) คือ สำนักงานที่กิจกรรมต่างๆ ภายในสำนักงานมีการบริหาร จัดการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า มีแนวทางใน การจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม และปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่าง รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วม ของเจ้าหน้าที่ ประกอบการประเมินสำนักงานสีเขียว 6 หมวด 23 ประเด็น 63 ตัวชี้วัด เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ "มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Yala Rajabhat University: Green YRU).ในการเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมประกวดสำนักงานสีเขียว ซึ่งมีบุคลากรเข้าร่วม จำนวน 133 คน 

ย้อนกลับ